STADGAR OCH

PROTOKOLL

Svenska Podengo Portuguêsklubben

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång, och ordinarie eller extra årsmöte ska delges medlemmarna senast

21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikationer eller på annat likvärdigt sätt.

Årsmötesprotokoll från tidigare år:

2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

PODENGOKLUBBENS

MÅLSÄTTNINGAR

Rasklubben SPPK, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att:


  • Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
  • Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.
  • Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
  • Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.
  • Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

RIKTLINJER FRÅN SVVK FÖR STADGAR GÄLLANDE

SVENSKA PODENGO PORTUGUÊSKLUBBEN

Rasklubben Svenska Podengo Portugueseklubben – även förkortad SPPK – ingår som medlemsorganisation i specialklubben SvVK/Svenska Vinthundsklubben.


Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den/de i rasklubben ingående rasen/raserna.


Utöver dessa stadgar gäller också specialklubbens stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av specialklubben eller SKK utfärdade regler och riktlinjer.


Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska.


Rasklubbens stadgar ska fastställas av specialklubben.


I den mån stadgar för rasklubben strider mot specialklubbens eller stadgar för SKK ska rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.


Stadgarna för SPPK hittar du HÄR (PDF-fil)